best web design software
SG SONGPOLLOHAKIT

บริษัท เอส จี ทรงพลโลหะกิจ จำกัด  รับซื้อเศษเหล็กราคาสูง โลหะทุกชนิด ให้ราคาสูงที่สุด
เชื่อใจมั่นในคุณภาพและบริการ ด้วยความเชี่ยวชาญ มากว่า 20 ปี 
HOTLINE 0888744499

SG SONGPOLLOHAKIT

บริษัท เอส จี ทรงพลโลหะกิจ จำกัดรับซื้อเศษเหล็ก โลหะทุกชนิด ให้ราคาสูงที่สุดเชื่อใจมั่นในคุณภาพแลบริการ ด้วยความเชี่ยวชาญ มากว่า 20 ปี รับซื้อเศษเหล็ก ให้ราคาสูงที่สุด รับซื้อทองแดง อลูมิเนียม โลหะทุกชนิด รับซื้อเศษเหล็ก ราคาสูง เศษเหล็ก เศษสแครปซื้อเศษเหล็กราคาสูง รับซื้อเศษเหล็กและโลหะทุกชนิดรวมถึงการขนย้ายเศษเหล็ก
สายด่วน 0888744499
E-mail songpollohakit@gmail.com

SG SONGPOLLOHAKIT

SG SONGPOLLOHAKIT

บริษัท เอส จี ทรงพลโลหะกิจ จำกัด ให้บริการและ รับซื้อเศษเหล็ก และโลหะทุกชนิดรวมถึงการ
ขนย้ายเศษเหล็กและโลหะจากโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ในการ รับซื้อเศษเหล็ก เศษสแครปและโลหะทุกชนิด
รวมถึงการแจ้งราคาให้ลูกค้าได้ทราบอย่างสม่ำเสมอ บริษัทของเรามีโควต้าโดยตรงกับโรงหลอมมากถึง 10,000 ตัน 
จึงสามารถรับซื้เศษเหล็กราคาสูงและยังส่งออกเศษเหล็กไปยังต่างประเทศ บริษัทของเราสามารถ
ขนย้ายเศษเหล็กได้มากกว่า 300 ตันใน 1 วันมั่นใจในคุณภาพและบริการได้อย่างเต็มที่
บริษัท เอส จี ทรงพลโลหะกิจ จำกัด รับซื้อเศษเหล็ก โลหะ เศษสแครป ทุกชนิด
รับซื้อเศษเหล็กราคาสูง รับซื้อโลหะราคาสูง
HOTLINE   0888744499SG SONGPOLLOHAKIT

บริษัท เอส จี ทรงพล  โลหะกิจ จำกัด  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2538 เพิ่มในการ รับซื้อเศษเหล็ก และเศษโลหะทุกชนิดด้วยประสบการณ์และความชำนาญจากรุ่นสู่รุ่น  ลูกค้าหลักของเรา อยู่ในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วน ในอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องใช้ในครัวเรือน กลุ่มวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทของเราได้รับอนุญาตให้เป็นผู้กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียและอันตราย จากกรมโรงงานตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องของการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว บริษัท เอส จี ทรงพลโลหะกิจ จำกัด พร้อมที่จะเข้าไปให้คำปรึกษาด้านการจัดเศษเหล็กเศษโลหะทุกชนิด ไม่ว่าจะน้อยหรือมากด้วย ความจริงใจดังนั้นทางเราพร้อมที่จะประมูลเศษเหล็กเศษโลหะทุกชนิด
และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขบริษัทท่านทุกประการ                                                                                     บริษัท เอส จี ทรงพล โลหะกิจ จำกัดรับซื้อเศษเหล็ก ให้ราคาสูงที่สุด รับซื้อทองแดง อลูมิเนียม โลหะทุกชนิดรับ ซื้อเศษเหล็กราคาสูง เศษเหล็ก เศษสแครป         ราคาสูงรับซื้อเศษเหล็กและโลหะทุกชนิดรวมถึงการขนย้ายเศษเหล็ก                                                             

สายด่วน 0888744499       E-mail songpollohakit@gmail.com
บริษัท เอส จี ทรงพล โลหะกิจ จำกัด  ดูแลใส่ใจในบริการอย่างถึงที่สุด
บริษัทฯ ต้องเรามีรถหกล้อ สิบล้อ รถเครน มากกว่าสิบคัน และรถสไลด์กระบะพ่วง มีบริการวางกระบะ เพื่อให้ท่านจัดเก็บวัสดุไม่สิ้นเปลืองพื้นที่ และทำให้การจัดเก็บ เป็นระเบียบเรียบร้อย(5 ส.) เรามีเจ้าหน้าที่ และคนงานออกไปเก็บเศษโลหะ ให้นอกสถานที่ และประเภทของรถบรรทุกที่จะออกไป เก็บเศษเหล็กปั๋ม เศษเหล็กตัดไฟ เศษแม่พิมพ์ที้งต้องการทำลาย เศษสแตนเลส และเศษโลหะทุกฃนิด ในราคาสูง เพราะเราเป็นตัวแทนโรงหลอมที่มีโควต้ามากที่สุดในประเทศ และคัดเศษเหล็กส่งออกต่างประเทศ ท่านจึงไว้วางใจในราคาเราได้ โรงงานเราทำงานรวดเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกกับบริษัทของท่าน เศษโลหะหลายชนิด ทำการแปรสภาพเป็นเศษโลหะอัดก้อน เพื่อความสะดวกในการหลอมเหล็ก ใช้งานต่อไป พร้อมด้วยอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ทันสมัย ทำงานด้วยความใส่ใจ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้รวดเร็ว สะอาด เรียบร้อย เรามีพนักงานพร้อมบริการนอกสถานที่ รวดเร็ว ทันใจ สะดวก และยังมี กระบะ สไลด์ เพื่อให้บริษัทฯ ท่านจัดเก็บเศษวัสดุได้สะอาด และเพื่อเข้าระบบ ISO

บริษัท เอส จี ทรงพลโลหะกิจ จำกัด

ให้บริการและรับซื้อเศษเหล็กและโลหะทุกชนิดรวมถึงการ
ขนย้ายเศษเหล็กและโลหะจากโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานจากประสบการณ์ในการดำเนินงานมากว่า20 ปีบริษัทของเรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญในการรับซื้อเศษเหล็กเศษสแครปและโลหะทุกชนิดรวมถึงการแจ้งราคาให้ลูกค้าได้ทราบอย่างสม่ำเสมอ รับซื้อเศษเหล็กราคาสูง

บริษัท เอส จี ทรงพลโลหะกิจ จำกัดรับซื้อเศษเหล็ก โลหะทุกชนิด ให้ราคาสูงที่สุดเชื่อใจมั่นในคุณภาพและบริการ ด้วยความเชี่ยวชาญ มากว่า 20 ปี รับซื้อเศษเหล็ก ให้ราคาสูงที่สุด รับซื้อทองแดง อลูมิเนียม โลหะทุกชนิด รับซื้อเศษเหล็กราคาสูง และโลหะทุกชนิดรวมถึงการขนย้ายเศษเหล็ก

สายด่วน 0888744499

E-mail songpollohakit@gmail.com1

เชื่อมั่นในบริการ

Believe in service

ห้บริการและรับซื้อเศษเหล็กและโลหะทุกชนิดรวมถึงการ
ขนย้ายเศษเหล็กและโลหะจากโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ
ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานจากประสบการณ์ในการดำเนินงานมากว่า20 ปี

2

สะดวกรวดเร็ว

Fast For Service

บริษัทฯ ต้องเรามีรถหกล้อ สิบล้อ รถเครน มากกว่าสิบคัน และรถสไลด์กระบะพ่วง มีบริการวางกระบะ เพื่อให้ท่านจัดเก็บวัสดุไม่สิ้นเปลืองพื้นที่ และทำให้การจัดเก็บ เป็นระเบียบเรียบร้อย

3

ดูแลใส่ใจอย่างเต็มที่

Take care fully.

อำนวยความสะดวกในการทำงานให้รวดเร็ว สะอาด เรียบร้อย เรามีพนักงานพร้อมบริการนอกสถานที่ รวดเร็ว ทันใจ สะดวก และยังมี กระบะ สไลด์ เพื่อให้บริษัทฯ ท่านจัดเก็บเศษวัสดุได้สะอาด และเพื่อเข้าระบบ ISO

4

ปลอดภัยในทุกบริการ

Safe on all services.

ริษัท เอส จี ทรงพลโลหะกิจ จำกัด
รับซื้อเศษเหล็กให้ราคาสูงที่สุด รับซื้อทองแดง อลูมิเนียม โลหะทุกชนิด
รับซื้อเศษเหล็กราคาสูง เศษเหล็ก เศษแครป ให้ราคาสูง รับซื้อเศษเหล็กและโลหะทุกชนิดรวมถึงการขนย้ายเศษเหล็ก

SG SONGPOLLOHAKIT